• L'AVENUE
  ラヴェニュー
  661.N7.S.N1P.66.CXK
  18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド、スイス製クォーツ
  28 mm
 • L'AVENUE
  ラヴェニュー
  661.N7.S.N1P.76.CHK
  18Kレッドゴールド、ダイヤモンド、スイス製クォーツ
  28 mm